Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Категории
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Şygryýet
Mollym
7 gün. öň (14 Aprel 2021, 11:53)
Asla seni görmemişem, dildarym! Gumrymy sen, bilbilmi sen, näme sen?! Gamgyn köňlüm hyýalyňda aldaram, Bag içinde gül ...

Читать далее
2 3 3
Mollym
7 gün. öň (14 Aprel 2021, 11:48)
Bolmady bizge nesibiň, istedim güýzden seni, Diýdiň: “Ötsün gyş, tapar men täze nowruzdan seni”. Saýladym, seçdim, son ...

Читать далее
2 0 4
Mollym
7 gün. öň (14 Aprel 2021, 11:43)
Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda, Ne beladyr, kimse çeker bu derdi. Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan, Gök titreýip ...

Читать далее
2 0 3
Mollym
10 gün. öň (11 Aprel 2021, 12:29)
Bilbilleri ýesir eden güli-handan Ýa, reb, habar bilerinmi, ýar, senden! Ýedi yklym maňa görüner zyndan, Ýa, reb, hab ...

Читать далее
3 0 4
Mollym
10 gün. öň (11 Aprel 2021, 12:11)
Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir, Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir. Baş bile barsam aňa, han ...

Читать далее
4 1 4
Mollym
10 gün. öň (11 Aprel 2021, 12:05)
TAMDYRA MODADAN GAÇÝAR diýýärmiň? Düşünýän: tamdyra diýýäniň dutar. Ýöne tamdyra modadan gaçsa- Şo gün tamdyryň hem m ...

Читать далее
2 0 4
Mollym
10 gün. öň (11 Aprel 2021, 11:43)
Dört sany ýaş ýigit göýä dört sany at ýaly, takyr bile aldygyna ýorgalap barýar. Olaryñ egninde kepene çolanan jesetli t ...

Читать далее
2 1 3
Mehrimah
10 gün. öň (11 Aprel 2021, 09:59)
Durmuş gurdy ýazyň ajap gününde Bir-biregi söýýän iki ýaş juwan. Bagt tapdylar il bagtynyň deňinde, Etmediler aýralyk ...

Читать далее
3 0 4
Mehrimah
10 gün. öň (11 Aprel 2021, 07:48)
Señ başyña öýme diýseñ gelşipdir, Owadan bolupsyñ!.. Wah.., arman, ýöne... Men seni öz ykbalymdan gözläpdim, Arzuwym ...

Читать далее
1 0 2
Mehrimah
10 gün. öň (11 Aprel 2021, 07:32)
Hanha ejeñ gelýä iki eplenip, Ogly turman ýatyr ýassyk ýaplanyp, Gelni meçew berýä äre gep berip, Gözin diker otyr gi ...

Читать далее
3 0 3
1 2 3
GYZYKLY ÝAZGYLAR
PeNa
1 gün. öň (Düýn 14:24)
Dost gözleýän?
Mister
1 gün. öň (Düýn 11:02)
Bedenimiziň iň hapa ýeri
Jasmin
1 gün. öň (Düýn 09:54)
Dostyn barmy?
SÖHBETDEŞLIK
miss_a
2 m. öň
Jasmin, nm bolli
Jasmin
17 m. öň
happiest_006
3 s. öň
Gahryman, ben varim
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri