Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - Jaň almazlyk keseli
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
AArslanAlayew
14 gün. öň (4 Aprel 2021, 22:31)
Jaň almazlyk keseli
Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň ýüpsüzi beti hasaplanýan 2000-nji ýylyň başyna dolanalyň. Maşgala bolup üýşüp otyrys, bazar güni, telewizorda seriýal gidip dur, birden reklama başlaýar we obadan jaň gelýär. Ilki ejemiz alar trupkany. Salamlaşyk 5 minut, ýagdaý soraşma 5 minut, öý-içeriň gurgunçylygy 10 minut, soňam täzeliklere geçilýär. Könelerem ýatlanyp bolansoň kakamyz alar. Maşyndan tut walýuta çenli “erkeklere degişli” gürrüňleri şol jaňyň dowamynda degişli daýy-agalar bilen gürrüň ediler. Oňa çenli çagalar ýakadan asylşyp “menem gürleşjek” diýip ýüpüni towlap üzere getirerler. Yzy ýany çagalaryň gezegi. Ýaňy gürläp başlan birine tutduryp, gep baryny goşduryp gyk-wak bolarlar. Myhman gelen bolsa olara çenli öz gepleşme paýlaryny alarlar. Şeýdibem arkaýyn 1,5 sagatdan artyk jaň amala aşyrylar. Seriýal ýatdan çykar. ...
Görüldi: 10
Halady
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 1
LLogin 0
13 gün. öň (5 Aprel 2021, 23:55)

GYZYKLY ÝAZGYLAR
Durdyyev
1 gün. öň (Düýn 01:26)
Yurekden chykan sozler
Agashka
1 gün. öň (17 Aprel 2021, 20:29)
Gyzykly Fizika
LeYLaSHKa
2 gün. öň (17 Aprel 2021, 09:23)
Gosgy
SÖHBETDEŞLIK
kichijegi_O
1 s. öň
Durdyyeva, kimidigni ozin biliansin ...
Durdyyeva
1 s. öň
kichijegi_O, dusundim
kichijegi_O
1 s. öň
Durdyyeva, iatyp iatyryp iat onna ...
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri