Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - E.A. 5-nji bölüm
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
IDEALLIDER
20 gün. öň (17 Aprel 2021, 03:12)
E.A. 5-nji bölüm
E.A. 5-nji bölüm
...Meýlis çaltlyk bilen konwerdi açdy. Konwertde "Hormatly müşderi Islamow Meýlis Bäşimmyradowiç. Kompaniýamyzda tehniki-nogsanlyklaryň bolanlygy sebäpli size habar edilip dykgatyňyza ýetirilen 27801 möçberde bolan bergiňiziň nädogrydygy baradaky düşünşmezlik üçin sizden ötünç soraýars. Biziň size ýetiren çuňňur maral we psihiki ýitgimiz üçin sizden ötünç soramak bilen şu 20000 möçberdäki baýragy almagyňyzy sizden towakga edýärs. Hormatlamak bilen Telefon-kompaniýanyň adminstratory" diýilen ýazgy we şonça möçberdäki pul bar. Meýlis ýene çykgynsyz ýagdaýa düşüp nämeler etjegini bilmän doňup-durdy. Yzyna, öýüne girip stulda, şokdan açylýança oturdy. Diýmek agşamky ýazan gyz aldamandyr-oýnamandyrda, kömek edipdirdä!? Onda nämçün kömek etdikä? Üsde-üsdünede munça baýrak pul!? Şübheli. Dogrusy bu iberilen pula jaý-öýhärä düşenok, emma gowja bir maşyna edinip bolýar. Onsaň bu zatlaryň sebäbi nämekä!? Şu zatlary pikir edip,
...
Görüldi: 1
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Häzirlikçe ýok
GYZYKLY ÝAZGYLAR
bet_oglan
4 s. öň
soygi
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:25)
.
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:19)
Gelin olmuş lan
SÖHBETDEŞLIK
Instagirl
22 m. öň
Salam ahlinize ullakan
jahan02
28 m. öň
jahan02
29 m. öň
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri