Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - E.A. 9-nji bölüm
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
IDEALLIDER
20 gün. öň (17 Aprel 2021, 03:14)
E.A. 9-nji bölüm
E.A. 9-nji bölüm.
...Gutarmaýan pully, betje maşynly oglanyň durmuşy gör-bak nähili bolar!? Meýlis garyp durmuşda ýaşasada, birden, az-wagtyň içinde baýasada, pulyň gadyryny bilýär we bu zatlaryň soragynyň barlygyny aňşyrýar. Eýsem näme, haýsy birimiziň ýalamyzdan tutup "Gaty tütjar-baý bolanyňda nämeler edersiň!?" diýip sorasalar elbetde köpler "Kän maşyn, jaý" gyzlar bolsa "agyr gyzyllar alardym" diýip jogap bererdiler. Ýöne Meýlisde bu planlar iň soňky ýerde, belki beýle planlar ýokduram. Munçasy hiçkime bellidäl. Mümkin eden hereketlerinden soň belli bolar. Şeýlelikde elinde gutarmaýan puly nolan Meýlis, dogan garyndaşlary bolmasada, tanş-dost-ýarlary ýogam bolsa, şondada daşyndan synlajak adamlara, özünden kiçilere, ylaýtada hemmezady ýaňy öwrenip başlan çagaýaly E.A. görelde bolmalydy. Ol-bolmaşynada ýönekeý görelde dälde "Nusgalyk görelde" bolmalydy. Şeýle pikirleri kellesinde aýlan Meýlis E.A.-dan ha
...
Görüldi: 2
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Häzirlikçe ýok
GYZYKLY ÝAZGYLAR
bet_oglan
3 s. öň
soygi
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:25)
.
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:19)
Gelin olmuş lan
SÖHBETDEŞLIK
БаНДиТКа
27 m. öň
mmmm
Gowjam
1 s. öň
bet_oglan
3 s. öň
Olichka, valeykim
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri